» आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएअनुसार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने भएपछि सहकारीको संख्या बढ्ने भएको हो ।

Jun 14, 2020 | News
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएअनुसार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने भएपछि सहकारीको संख्या बढ्ने भएको हो ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/872251?fbclid=IwAR2ss797OL-TByD5Rl_PpPnYrIfOyhWElv5YB5BlY3zQKOH6pbmFaYHWtWI#.XuHcB1Pzaes.facebook