» गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै)

Jun 03, 2020 | News
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै)


For more information please download : Notices-20200602150652345 (1).pdf

For more information please visit: https://mofaga.gov.np/news-notice/1878