Resources - Notice

S. No. Date Title Format
1 Jan 02, 2018 Request for Expression of Interest
2 Dec 12, 2017 Important Notice of RF(2074/08/26)
3 Dec 04, 2017 Important Notice of RF(2074/08/18)
4 Nov 27, 2017 Important Notice of RF(2074/08/11)
5 Nov 27, 2017 RF Progress Report Mangsir 11
6 Nov 23, 2017 PAF Reporting & Writimg fellowship Notice(2074/08/07)
7 Nov 22, 2017 PAF Notice For PO Contract (2074/08/06)
8 Nov 20, 2017 Important Notice of RF(2074/08/04)
9 Nov 14, 2017 Important Notice of RF(2074/07/28)
10 Nov 09, 2017 Important Notice
11 Nov 09, 2017 Important Notice (2074/07/23)
12 Nov 07, 2017 Progress report upto 21st Karthik 2074
13 Nov 02, 2017 Important Notice (2074/07/16)
14 Nov 02, 2017 Important Notice upto 16th Karthik 2074
15 Oct 31, 2017 Negotiation Enginer Notice
16 Oct 25, 2017 Important Notice of RF data till Kartik 5
17 Oct 23, 2017 Budget Book 2074
18 Oct 22, 2017 Important Notice (2074/07/05)
19 Oct 15, 2017 Important Notice
20 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली
21 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजनाहरुको रकम निकासा लागि भौतिक पुर्बधार महासखा बाट सिफारिस भएको आयोजनाहरु नामावली