Resources -

S. No. Date Title Format
1 Dec 17, 2017 Progress report upto 2nd Poush 2074
2 Dec 17, 2017 Progress report upto 29th Mangsir 2074
3 Dec 14, 2017 Progress report upto 28th Mangsir 2074
4 Dec 10, 2017 Progress report upto 24th Mangsir 2074
5 Dec 05, 2017 Progress report upto 19th Mangsir 2074
6 Dec 01, 2017 Progress report upto 14th Mangsir 2074
7 Nov 29, 2017 Progress report upto 13th Mangsir 2074
8 Nov 28, 2017 Progress report upto 12th Mangsir 2074
9 Nov 27, 2017 RF Progress Report Mangsir 11
10 Nov 27, 2017 Progress report upto 11th Mangsir 2074
11 Nov 26, 2017 Progress report upto 10th Mangsir 2074
12 Nov 24, 2017 Progress report upto 8th Mangsir 2074
13 Nov 23, 2017 Progress report upto 6th Mangsir 2074
14 Nov 19, 2017 Progress report upto 3rd Mangsir 2074
15 Nov 12, 2017 Progress report upto 26th Karthik 2074
16 Nov 10, 2017 Progress report upto 24th Karthik 2074
17 Nov 09, 2017 Progress report upto 23rd Karthik 2074
18 Nov 08, 2017 Progress report upto 22nd Karthik 2074
19 Nov 07, 2017 Progress report upto 21st Karthik 2074
20 Nov 06, 2017 Progress report upto 20th Karthik 2074
21 Nov 05, 2017 Progress report upto 19th Karthik 2074
22 Nov 02, 2017 Progress report upto 16th Karthik 2074
23 Nov 02, 2017 Important Notice upto 16th Karthik 2074
24 Oct 31, 2017 Progress report upto 14th Karthik 2074
25 Oct 30, 2017 Progress report upto 13th Karthik 2074
26 Oct 25, 2017 Important Notice of RF data till Kartik 5
27 Oct 24, 2017 PAF Annual Report 2016 Nepali
28 Oct 23, 2017 Budget Book 2074
29 Sep 26, 2017 PAF Annual Report 2016
30 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली