Resources -

S. No. Date Title Format
1 Sep 26, 2017 PAF Annual Report 2016
2 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली
3 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजनाहरुको रकम निकासा लागि भौतिक पुर्बधार महासखा बाट सिफारिस भएको आयोजनाहरु नामावली
4 Aug 07, 2017 Environment and Social Management Framework Guideline Training Mannual 2074 (Draft)
5 Aug 07, 2017 Environment and Social Management Framework Guideline 2074 (Draft)
6 Jul 20, 2017 Response to Earthquake-Affected Communities
7 Jul 07, 2017 Progress report upto 22th Ashad 2074
8 Jul 06, 2017 Progress report upto 21th Ashad 2074
9 Jul 05, 2017 Progress report upto 20th Ashad 2074
10 Jul 02, 2017 Progress report upto 18th Ashad 2074
11 Jul 02, 2017 Progress report upto 16th Ashad 2074
12 Jun 30, 2017 Progress report upto 15th Ashad 2074
13 Jun 30, 2017 Progress report upto 14th Ashad 2074
14 Jun 26, 2017 Progress report upto 11th Ashad 2074
15 Jun 25, 2017 Progress report upto 9th Ashad 2074
16 Jun 22, 2017 Progress report upto 8th Ashad 2074
17 Jun 22, 2017 Progress report upto 7th Ashad 2074
18 Jun 20, 2017 Progress report upto 6th Ashad 2074
19 Jun 20, 2017 Progress report upto 5th Ashad 2074
20 Jun 19, 2017 Progress report upto 4th Ashad 2074
21 Jun 18, 2017 Progress report upto 2nd Ashad 2074
22 Jun 15, 2017 Progress report upto 31st Jestha 2074 No File Found
23 Jun 14, 2017 Progress report upto 30th Jestha 2074
24 Jun 13, 2017 Progress report upto 29th Jestha 2074
25 Jun 09, 2017 Progress report upto 26th Jestha 2074
26 Jun 08, 2017 Progress report upto 25th Jestha 2074
27 Jun 07, 2017 Progress report upto 24th Jestha 2074
28 Jun 06, 2017 Progress report upto 23rd Jestha 2074
29 Jun 05, 2017 Progress report upto 22th Jestha 2074
30 Jun 04, 2017 Progress report upto 21th Jestha 2074