Resources - Notice

S. No. Date Title Format
1 Nov 27, 2017 RF Progress Report Mangsir 11
2 Nov 07, 2017 Progress report upto 21st Karthik 2074
3 Nov 02, 2017 Important Notice upto 16th Karthik 2074
4 Oct 25, 2017 Important Notice of RF data till Kartik 5
5 Oct 23, 2017 Budget Book 2074
6 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली
7 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजनाहरुको रकम निकासा लागि भौतिक पुर्बधार महासखा बाट सिफारिस भएको आयोजनाहरु नामावली